top of page

การทำฐานราก (เสาเข็ม)

เสาเข็ม.jpg

การทำฐานราก (เสาเข็ม) เสาเข็มมาตรฐานที่ใช้สำหรับบ้านทั่วไป ใช้เข็มขนาด I - 0.22 x  0.22  เมตร  ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร ขนาดและจำนวนเสาเข็มในแต่ละฐานรากตามรายการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง
 

หมายเหตุ
1. การคิดราคาเสาเข็มตอก  วิศวกรของบริษัทฯ  คำนวณไว้ที่ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร   หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มขนาด  และความยาวอื่นๆ  ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
2. หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มตอกที่มีความยาวเกินกว่าเสาเข็มมาตรฐานของบริษัทฯ  อันเนื่องมาจากสภาพที่ดินที่ปลูกสร้างไม่เอื้ออำนวย  ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
3. หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ  ตามคำสั่งของสำนักงานเขตในพื้นที่ปลูกสร้าง   หรือเพื่อใช้ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างฐานราก  เช่น  ตำแหน่งการลงเข็มใกล้สิ่งปลูกสร้างอื่นมากเกินไป  หรือสภาพที่ดินที่ปลูกสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เสาเข็มตอก   หรือสถานที่ปลูกสร้างมีทางเข้าคับแคบ  รถขนส่งเสาเข็มตอกไม่สามารถขนย้ายเสาเข็มเข้าไปบริเวณสถานที่ปลูกสร้างได้  เป็นต้น   ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง

แบบบ้านที่น่าสนใจ
รู้จักเรา
ติดต่อเรา
  • Facebook
  • Line Logo
  • Facebook Massenger icon
  • Instagram Logo
  • YouTube
bottom of page