CONTEMPORARY HOME DESIGN

บ้านร่วมสมัย

CT-01
CT-01

press to zoom
CT-01_1st Floor Plan
CT-01_1st Floor Plan

press to zoom
CT-01_Brochure
CT-01_Brochure

press to zoom
CT-01
CT-01

press to zoom
1/4

CT - 01

ราคา 3,420,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 228 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 42 ตร.ว. (8.00x20.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-02
CT-02

press to zoom
CT-02_1st Floor Plan
CT-02_1st Floor Plan

press to zoom
CT-02_Brochure_A4 (Ads-2)
CT-02_Brochure_A4 (Ads-2)

press to zoom
CT-02
CT-02

press to zoom
1/4

CT - 02

ราคา 5,655,000.-

ราคาไม่รวมสระว่ายน้ำ

พื้นที่ใช้สอย : 377 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 120 ตร.ว. (20.00x24.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
6
ห้องนอน
5
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
3
ที่จอดรถ
CT-03
CT-03

press to zoom
CT-03_1st Floor Plan
CT-03_1st Floor Plan

press to zoom
CT-03_Brochure
CT-03_Brochure

press to zoom
CT-03
CT-03

press to zoom
1/4

CT - 03

ราคา 3,420,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 228 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว. (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-04
CT-04

press to zoom
CT-04_1st Floor Plan
CT-04_1st Floor Plan

press to zoom
CT-04_Brochure
CT-04_Brochure

press to zoom
CT-04
CT-04

press to zoom
1/4

CT - 04

ราคา 3,420,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 228 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54 ตร.ว. (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-05
CT-05

press to zoom
CT-05_1st Floor Plan
CT-05_1st Floor Plan

press to zoom
CT-05_Brochure
CT-05_Brochure

press to zoom
CT-05
CT-05

press to zoom
1/4

CT - 05

ราคา 4,815,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 321 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 90 ตร.ว. (18.00x20.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-06
CT-06

press to zoom
CT-06_Night
CT-06_Night

press to zoom
CT-06_Brochure
CT-06_Brochure

press to zoom
CT-06
CT-06

press to zoom
1/5

CT - 06

ราคา 4,110,000.-
**ราคาไม่รวมสระว่ายน้ำ**

พื้นที่ใช้สอย : 274 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 67.50 ตร.ว. (15.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-07
CT-07

press to zoom
CT-07_1st Floor Plan
CT-07_1st Floor Plan

press to zoom
CT-07_Brochure
CT-07_Brochure

press to zoom
CT-07
CT-07

press to zoom
1/3

CT - 07

ราคา 2,310,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 154 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 63 ตร.ว. (14.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-08
CT-08

press to zoom
CT-08_Brochure
CT-08_Brochure

press to zoom
CT-08_1st Floor Plan
CT-08_1st Floor Plan

press to zoom
CT-08
CT-08

press to zoom
1/3

CT - 08

ราคา 2,640,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 176 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 99 ตร.ว. (18.00x22.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-09
CT-09

press to zoom
CT-09_1st Floor Plan
CT-09_1st Floor Plan

press to zoom
CT-09_Brochure
CT-09_Brochure

press to zoom
CT-09
CT-09

press to zoom
1/3

CT - 09

ราคา 2,970,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 198 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 99 ตร.ว. (18.00x22.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-10
CT-10

press to zoom
CT-10
CT-10

press to zoom
CT-10
CT-10

press to zoom
CT-10
CT-10

press to zoom
1/3

CT - 10

ราคา 2,400,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 160 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 61.30 ตร.ว. (18.00x22.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-11
CT-11

press to zoom
CT-11_1st Floor Plan
CT-11_1st Floor Plan

press to zoom
CT-11_Brochure
CT-11_Brochure

press to zoom
CT-11
CT-11

press to zoom
1/4

CT - 11

ราคา 4,320,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 288 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 53.30 ตร.ว. (12.40x14.20 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-12
CT-12

press to zoom
CT-12_1st Floor Plan
CT-12_1st Floor Plan

press to zoom
CT-12_Brochure
CT-12_Brochure

press to zoom
CT-12
CT-12

press to zoom
1/4

CT - 12

ราคา 3,690,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 246 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 56 ตร.ว. (12.50x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-13
CT-13

press to zoom
CT-13_1st Floor Plan
CT-13_1st Floor Plan

press to zoom
CT-13_Brochure
CT-13_Brochure

press to zoom
CT-13
CT-13

press to zoom
1/3

CT - 13

ราคา 2,625,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 175 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 69 ตร.ว. (17.20x16.10 ม.)

iCon 720x100 px.png
2
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-14
CT-14

press to zoom
CT-14_1st Floor Plan
CT-14_1st Floor Plan

press to zoom
CT-14_Brochure
CT-14_Brochure

press to zoom
CT-14
CT-14

press to zoom
1/3

CT - 14

ราคา 2,628,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 175.2 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 65 ตร.ว. (14.50x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-15
CT-15

press to zoom
CT-15_1st Floor Plan
CT-15_1st Floor Plan

press to zoom
CT-15_Brochure
CT-15_Brochure

press to zoom
CT-15
CT-15

press to zoom
1/3

CT - 15

ราคา 2,160,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 144 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 56 ตร.ว. (12.50x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-16
CT-16

press to zoom
CT-16_1st Floor Plan
CT-16_1st Floor Plan

press to zoom
CT-16_Brochure
CT-16_Brochure

press to zoom
CT-16
CT-16

press to zoom
1/3

CT - 16

ราคา 2,565,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 171 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 65.25 ตร.ว. (14.50x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
2
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-17
CT-17

press to zoom
CT-17_1st Floor Plan
CT-17_1st Floor Plan

press to zoom
CT-17_Brochure
CT-17_Brochure

press to zoom
CT-17
CT-17

press to zoom
1/3

CT - 17

ราคา 2,565,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 171 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 65.25 ตร.ว. (14.50x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
3
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-18
CT-18

press to zoom
CT-18_1st Floor Plan
CT-18_1st Floor Plan

press to zoom
CT-18_Brochure
CT-18_Brochure

press to zoom
CT-18
CT-18

press to zoom
1/4

CT - 18

ราคา 3,690,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 246 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 54.35 ตร.ว. (15.50x15.20 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-19
CT-19

press to zoom
CT-19_1st Floor Plan
CT-19_1st Floor Plan

press to zoom
CT-19_Brochure
CT-19_Brochure

press to zoom
CT-19
CT-19

press to zoom
1/4

CT - 19

ราคา 5,320,000.-

พื้นที่ใช้สอย : 255 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 63 ตร.ว. (14.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-20
CT-20

press to zoom
CT-20_1st Floor Plan
CT-20_1st Floor Plan

press to zoom
CT-20_Brochure_A4 (Ads-2)
CT-20_Brochure_A4 (Ads-2)

press to zoom
CT-20
CT-20

press to zoom
1/4

CT - 20

ราคา 6,765,000.-

**ราคาไม่รวมสระว่ายน้ำ**

พื้นที่ใช้สอย : 451 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 108.35 ตร.ว. (19.70x22.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
5
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
CT-21
CT-21

press to zoom
CT-21_A4_Brochure
CT-21_A4_Brochure

press to zoom
CT-21_1st Floor Plan
CT-21_1st Floor Plan

press to zoom
CT-21
CT-21

press to zoom
1/4

CT - 21

ราคา 3,190,000.-

**ราคาไม่รวมสระว่ายน้ำ**

พื้นที่ใช้สอย : 206 ตร.ม.

เหมาะสมกับพื้นที่ดินอย่างน้อย : 42 ตร.ว. (12.00x18.00 ม.)

iCon 720x100 px.png
4
ห้องนอน
5
ห้องน้ำ
1
ห้องรับแขก
1
ห้องครัว
1
ห้องอาหาร
2
ที่จอดรถ
รู้จักเรา
ติดต่อเรา
  • Facebook
  • Line Logo
  • Facebook Massenger icon
  • Instagram Logo
  • YouTube