top of page

การขออนุญาตปลูกสร้าง

ทะเบียนบ้าน_2.jpg

เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้

1.คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) จำนวน 1 ชุด

2. แผนผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด

3. แบบแปลนโดยละเอียด ที่วิศวกรีและสถาปนิกผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น จำนวน 5 ชุด

4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดิน จำนวน 2 ชุด

5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 

7. ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.9) จำนวน 2 ชุด

ในกรณีหลักฐานเฉพาะเรื่อง

 • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)

 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)

 • หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว(กรณีที่ีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)

 • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)

 • แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )

 • หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 • แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)

 • เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

 • ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

 • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท

 • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท

 • ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท

 • ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท

 • ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

 • ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

แบบบ้านที่น่าสนใจ
รู้จักเรา
ติดต่อเรา
 • Facebook
 • Line Logo
 • Facebook Massenger icon
 • Instagram Logo
 • YouTube
bottom of page